Privaatuse reeglid


Plandent Eesti OÜ (edaspidi Ettevõte) järgib asjassepuutuvaid seadusi, määrusi ja teisi regulatsioone, mis on seotud klientide poolt ettevõttele antud nende isikuandmete õige töötlemisega. Ettevõte loob järgnevaga ka vabatahtlikud töötlemisreeglid ja süsteemid, määratleb ettevõttes kehtiva isikuandmete kaitse korra ning peab neist järjepidevalt kinni.

1.  Isikuandmete kogumine

Ettevõte kogub isikuandmeid ausate ja seaduslike vahenditega. Ettevõte ei kogu isikuandmeid mitte kunagi ilma volitusteta ja kinnitab, et kogub isikuandmeid nende allikaks oleva vastutava isiku (edaspidi Vastutav isik) nõusolekul eesmärgiga isikuandmeid kasutada, ning teatab andmetega seotud olulisest informatsioonist Ettevõtte kodulehel või otseturunduskirjade, brošüüride, reklaamide või sarnaste vahendite kaudu (edaspidi Teadete vahendamise kanalid).


2.
Isikuandmete kasutamine

Ettevõte kasutab isikuandmeid ainult pärast Vastutava isiku käest nõusoleku saamist või nagu on selgelt väljendatud Teadete vahendamise kanalites, üksnes eesmärgiga isikuandmeid koguda ning ulatuses, mis on vajalik Ettevõtte äritegevuse korraldamiseks. Andmetega tegelevad vaid inimesed, kes on nende spetsiifiliste tegevuste läbiviimiseks volitatud. Kui Ettevõte teeb isikuandmete kohta statistilist analüüsi, eraldab ta isikuandmete töötlemiseks neist andmetest isikuid tuvastavad andmed (nime, aadressi, telefoninumbri jne).


3. Ettevõte ei avalda ega edasta saadud isikuandmeid ühelegi kolmandale osapoolele, välja arvatud järgmistel juhtudel:

(1) kui Vastutav isik on oma isikuandmete avaldamiseks või edastamiseks andnud nõusoleku;
(2) kui isikuandmete avaldamist või edastamist nõuab seadus või pädeva avaliku organi korraldus vms;
(3) kui Ettevõte on otsustanud, et isikuandmed on vaja avaldada või edastada hoidmaks ära Vastutava isiku või üldsuse liikmete elule, kehale, tervisele, varale jne tekkivat materiaalset kahju.
(4) kui Ettevõte usaldab isikuandmete töötlemise alltöövõtjale, kes on Ettevõttega allkirjastanud konfidentsiaalsuslepingu, millega on keelatud isikuandmete avaldamine. Alltöövõtja töötleb andmeid ulatuses, mis on vajalik neile usaldatud tegevuste korraldamiseks;
(5) kui Ettevõte avaldab või edastab isikuandmed oma esindajatele, ettevõtte juristidele, vannutatud raamatupidamis- või audiitorettevõtetele;
(6) kui isikuandmeid on töödeldud statistiliste andmetena, mille järgi ei ole võimalik klienti tuvastada.

4. 
Isikuandmete turvalisuse tagamine
Ettevõte töötleb vaid isikuandmeid, mis on talle antud vastavalt Ettevõttes määratletud isikuandmete töötlemisreeglitele, ning tegutseb selle nimel, et vältida isikuandmete kaotamist, hävimist, volitusteta muutmist, leket vms. Ettevõte kasutab turvalisuse tagamiseks ja kolmandate osapoolte illegaalse ligipääsu takistamiseks krüpteerimist (turvatehnoloogiat).

5. Isikuandmetega seotud nõuded
Kui Vastutav isik nõuab oma isikuandmete avaldamist, muutmist, kustutamist, andmete kasutamise lõpetamist jne (edaspidi Avaldamine jne), täidab Ettevõte Vastutava isiku nõude mõistliku aja jooksul, järgides nõude esitanud Vastutava isiku tuvastamiseks asjassepuutuvaid seadusi ja regulatsioone ning Ettevõtte juhtimisreegleid. Pange tähele, et kui isik nõuab oma isikuandmete kustutamist, kasutamise lõpetamist vms, võib see viia teenuste piiratud kasutamiseni või teenuste kasutamiseks vajaliku liikmelisuse kaotamiseni. Avaldamise jne nõude täitmine tasustatakse.

6. Kontaktinfo isikuandmetega seotud küsimuste jaoks
Kui Teil tekib Teie isikuandmete töötlemisega seoses nõudeid või küsimusi, võtke palun otse ühendust meie klienditeenindusega. Teie nõude töötlemine võib võtta aega.

7. Isikuandmed internetis
Ettevõtte veebileht võib sisaldada teiste ettevõtete veebilehtede linke, kusjuures Ettevõte ei jaga nende ettevõtetega mis tahes isikuandmeid. Pange tähele, et Ettevõte ei vastuta Teie isikuandmete kaitse eest neil veebilehtedel

8. Ettevõtte vastavusprogrammi pidev parandamine
Ettevõte parandab oma vastavusprogrammi regulaarsete siseauditite kaudu, et tagada pidev ja korralik vastavus kõikide reeglitega.Teie arvamus on meile väga oluline, seega probleemide korral võtke ühendust meie klienditeenindusega.